Om INM

Vårt uppdrag

INM har bedrivit vuxenpsykiatri på uppdrag av Region Skåne i över 20 år, med starkt fokus på personcentrerad vård, hög tillgänglighet och välfungerande samarbeten med vårdgrannar. Under dessa 20 år har vi hjälpt minst 18 000 patienter till en bättre funktion, minskat köerna, skapat en arbetsplats där högspecialiserad kompetens trivs och utvecklas samt initierat och utvecklat samarbeten med regionens enheter såväl som andra vårdaktörer, vårdgrannar och kommunen.

INM:s uppdrag är öppenvårdspsykiatri för personer över 18 år som kräver insatser från den specialiserade psykiatriska vården. Vi finns på två mottagningar, en i Malmö Centrum och en på Limhamn. Totalt är vi ca 50 medarbetare. Sedan 2021 är INM en del av vårdgruppen Equra, där andra vårdgivare inom vuxenpsykiatri, neuropsykiatri, beroende och barnmedicin verkar.

Hög medicinsk kompetens i högspecialiserade team

På INM jobbar vi tillsammans i team med olika yrkesgrupper för att bättre kunna förstå och behandla helheten i patientens problematik. Vårt team består av specialistläkare, psykologer, sjukskötare, kuratorer, terapeuter, skötare och medicinska sekreterare som alla har lång erfarenhet av psykiatri.

INM:s ledning består av läkare som också är kliniskt verksamma på mottagningarna. Claus Vigsö, verksamhetschef, Ingrid Vlaheli, enhetschef Malmö Centrum och Roberta Boson, enhetschef Limhamn är alla specialistläkare. Detta är mycket värdefullt för att kunna säkerställa rätt medicinsk prioritering, kvalitet och handledning till de kliniska teamen.

INM har en låg personalomsättning vilket möjliggör att samma behandlare följer patienten över tid vilket skapar trygghet och en kontinuitet i vården som är sällsynt i dagens psykiatri. Totalt är vi ca 50 medarbetare.

Arbetssätt och behandlingsutbud

Behandlingsutbudet utgår i stort från nationella och regionala riktlinjer samt SBU-analyser. Vi tror att samverkan mellan vårdgrannar och vårdnivåer är otroligt viktig. Vi införde modellen med ronder i slutenvården vilket ökade samverkan mellan öppenvård och slutenvård i hela regionen. Vi samverkar även med kommunen och andra samhällsviktiga instanser.

Vi försöker i allt större utsträckning samverka mellan strikt medicinsk personal och personal med psykologisk spetskompetens för att patientens problematik ska bli allsidigt belyst och patienten ska kunna göra informerade val. Individen får således verktyg för att själv kunna påverka sitt liv, inte passiviseras och definiera sig själv som vårdtagare utan mer aktivt kunna fatta beslut.

Hög patientnöjdhet

Enligt Region Skånes Nationella Patientenkät 2022 har INM betydligt högre betyg på alla mätta dimensioner jämfört med andra enheter inom den vuxenpsykiatriska öppenvården.

Hög patientnöjdhet påvisas även i INM:s egen patientenkät, och resultaten hålls över tid.

Ovanstående bekräftas även av Brukarrevision gjord av NSPH Skåne 2022.